transition

transition

exhibition: transition in 2015

size : 700×1350

by Yosuke SAKAI / 酒井陽祐